Leerlingzorg

Naast de groepsleerkracht is de intern begeleider verantwoordelijk voor de extra zorg aan leerlingen met problemen. De intern begeleider organiseert alle speciale zorg die op de school voorkomt, tevens legt zij de contacten met schoolbegeleiders, specialisten en zorginstellingen. Leerlingen die op leer- of gedragsniveau problemen blijken te hebben, worden op onze school extra begeleid. Via een stappenplan trachten we het kind op te vangen en extra te helpen in of buiten de klas. Regelmatig vinden er team- en groepsbesprekingen plaats, waar leerlingen kunnen worden ingebracht. In alle gevallen waar besluiten vallen, worden ouders/verzorgers ingelicht.

Indien binnen de school niet voldoende hulp geboden kan worden, kan expertise van de schoolbegeleidingsdienst RPCZ, een pedagogisch hulp- en advies bureau, het CJG of het Samenwerkingsverband Kind op1 worden ingeschakeld.

In alle gevallen worden de ouders/verzorgers op de hoogte worden gebracht van de probleemstelling en mogelijke plannen. Onderwijskundige rapporten en handelingsplannen zijn voor de betrokkenen steeds ter inzage. Bovenstaand staat
uitgebreid beschreven in het ondersteuningsplan van de school

Op de Don Boscoschool staat ook de sociaal-emotionele ontwikkeling hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat kinderen zich in de basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We hebben twee sociaal
veiligheidscoördinatoren aangesteld en er is een Sociaal veiligheidsplan wat nageleefd wordt. Bovenstaand staat uitgebreid beschreven in het Sociaal veiligheidsplan.