Medezeggenschap

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. 

De taken en bevoegdheden liggen vast in een reglement dat door het bestuur is vastgesteld. De personeelsgeleding wordt hiervoor gefaciliteerd. De raad is bevoegd om schoolgebonden onderwerpen te bespreken, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. De leden hebben adviesrecht en/of instemmingsrecht met de genomen besluiten van het bestuur. De directeur heeft bij de MR een adviserende taak. Alle ouders van de op school ingeschreven leerlingen zijn stemgerechtigd voor het kiezen van de oudergeleding van de MR. 

De zittingsperiode is in principe drie jaar. Als er een vacature is of ontstaat, dan wordt dit aan de ouders medegedeeld waarna men zich kandidaat kan stellen zodat de verkiezing kan plaatsvinden.

Namens het personeel zitten juf Marieke en juf Caroline in de MR en namens de ouders zijn dat Kasper Pijs en Wilco van der Meule.

Namens onze school zit Kasper Pijs in de GMR van Prisma Scholengroep.