Schoolcommissie

De schoolcommissie zet zich in voor de verankering van de school in de dorpsgemeenschap en is voornamelijk actief op schoolniveau, met een belangrijke taak in de advisering van de directie m.b.t. operationalisering van beleid. De schoolcommissie heeft een adviserende taak op alle denkbare gebieden m.b.t. de
school en kinderen binnen de dorpsgemeenschap. De schoolcommissie kan meepraten en adviseren over alle zaken die raakvlakken hebben met school en dorpsgemeenschap.

Taken van de schoolcommissie:
- meepraten adviseren over de wijze waarop gewenste onderwijsresultaten tot stand komen zodat een passende aansluiting op het voortgezet onderwijs mogelijk wordt;
- meepraten en adviseren over de katholieke identiteit van de school door o.a. een zinvolle samenwerking met de geloofsgemeenschap;
- meepraten en adviseren over de totstandkoming en het behoud van een goed en evenwichtig functionerend lerarenteam;
- meepraten en adviseren over een goede inzet van beschikbare financiële middelen;
- meepraten en adviseren over een optimale communicatie/samenwerking met en tussen personen en instellingen die het onderwijs binnen de school direct of indirect
ondersteunen (lerarenteam, medezeggenschapsraad, de oudervereniging e.d.).

De schoolcommissie is als volgt samengesteld:
één persoon voorgedragen vanuit de oudervereniging;
één persoon voorgedragen vanuit het team;
één persoon voorgedragen vanuit de parochie;
één persoon gevraagd door de schoolcommissie zelf.

De schoolcommissie en de medezeggenschapsraad vergaderen in principe samen. Als de MR een officieel standpunt in moet nemen, doen ze dit afzonderlijk en dus niet tijdens de gezamenlijke vergadering met de schoolcommissie.

Samenstelling:
dhr W. van der Meule (namens team)
mevr. A. Rentmeester (identiteit)
mevr. A. Ars (namens ouders)
mevr. N. Goense (vanuit OV)

De directeur Rita van ‘t Westende is bij deze vergaderingen aanwezig.