Profilering

Onze missie
De Don Boscoschool biedt binnen het integraal kindcentrum kinderen van 0 tot en met 12 jaar een omgeving, waar ze zich veilig en thuis voelen en waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Onze visie
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen. Binnen het kindcentrum zijn wij een open school met een veilig pedagogisch klimaat waar iedereen, die achter onze normen en waarden staat, welkom is. We handelen vanuit de katholieke traditie en hebben respect voor de ander.
Wij vinden een doorgaande ontwikkeling van de kinderen belangrijk en werken nauw samen met het kinderdagverblijf, de voor- en naschoolse opvang en met verenigingen binnen het dorp. Bij ons onderwijs sluiten we zoveel mogelijk aan bij de verschillen van de kinderen, de beleving, behoeftes en ervaringen.
Wij staan garant voor onderwijs dat kinderen voorbereidt op een steeds veranderende toekomst. Ons onderwijs zorgt ervoor dat kinderen straks als volwassenen bereid en in staat zijn om een actieve bijdrage te leveren aan het vormgeven van een wereld, waarin voor iedereen een menswaardig en zinvol bestaan mogelijk is.

Wij besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden zoals lezen, taal, rekenen en digitale vaardigheden. Wij stimuleren het oplossingsgericht denken, de creativiteit, het samenwerken
en de flexibiliteit van de leerlingen, zodat ze zelfstandig en volwaardig kunnen functioneren in de maatschappij.
Daarnaast hebben wij oog voor de talenten van iedere leerling en bieden een breed onderwijsaanbod op het gebied van sport en spel, kunst en cultuur, ict, wetenschap en techniek.
Wij leren de kinderen om zelfstandig keuzes te maken en willen dat kinderen vanuit een sterk zelfbeeld, trots op zichzelf kunnen zijn. Dat betekent ook dat we ze leren omgaan met teleurstellingen en hindernissen. Leren om hulp te vragen als het alleen even niet lukt.

Identiteit
De Don Boscoschool is een open katholieke basisschool. Alle kinderen nemen deel aan de zaken die met onze identiteit te maken hebben, zoals de dagopening, de schoolvieringen en vieringen van katholieke feesten zoals Kerstmis en Pasen. We staan open voor leerlingen met een andere (godsdienstige) achtergrond.
Vanuit solidariteit en respect voor de medemens wordt actief aandacht besteed aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van alle leerlingen, zodat ze naar vermogen om kunnen gaan met hun vrijheden en verantwoordelijkheden in onze multiculturele samenleving.