Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De taken en bevoegdheden liggen vast in een reglement dat door het bestuur is vastgesteld. De personeelsgeleding wordt hiervoor gefaciliteerd. De raad is bevoegd om schoolgebonden onderwerpen te bespreken, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. De leden hebben adviesrecht en/of instemmingsrecht met de genomen besluiten van het bestuur.
De directeur heeft bij de MR een adviserende taak. Alle ouders van de op school ingeschreven leerlingen zijn stemgerechtigd voor het kiezen van de oudergeleding van de MR. De zittingsperiode is in principe drie jaar. Als er een vacature is of ontstaat, dan wordt dit aan de ouders medegedeeld waarna men zich kandidaat kan stellen zodat de verkiezing kan plaatsvinden.

Zaken waar de MR zich mee bezig houdt:
Toetsen en bij geen bezwaar instemmen met:
-formatieplan van de school;
-begroting;
-schoolplan en jaarlijkse actieplannen;
-vakantierooster;
-beleidsplannen op schoolniveau.

Samenstelling:
Voorzitter : Margie van Vredegem(leerkracht)
Secretaris : Marieke Sapulete/A.Heijstek (leerkracht)
Leden : dhr. K. Pijs (ouder) en dhr. Andre van de Waart (ouder)