Medezeggenschapsraad

Inleiding

De MR is een volwaardige gesprekspartner voor ouders, schoolteam, directie en bestuur. Zij bevordert een open communicatie tussen alle belanghebbenden. De MR is gemotiveerd en betrokken.

Conform reglement en wet oefent de MR haar taak uit: de MR-leden nemen initiatief, krijgen vroegtijdig informatie over te ontwikkelen beleid, participeren in beleidsontwikkeling, beleidsvaststelling en evaluatie. De MR is hierin tevens een schakel tussen GMR en school. Het eerste gedeelte van de MR-vergadering is gezamenlijk met de schoolcommissie. De MR bevordert zo naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. In de MR zitten 2 of 3 vertegenwoordigers van het personeel en 2 of 3 vertegenwoordigers van de ouders. De directeur van de school is adviserend lid en treedt tevens op als afgevaardigde van het bestuur.

Taken van de medezeggenschapsraad

De globale taakinhoud en organisatie zijn vastgelegd in:

  • A-M1 MR reglement en in A-M3 MR-statuut
  • A-M2 GMR reglement en A-M4 GMR statuut

vertegenwoordigers vanuit het personeel Don Boscoschool:

  • Mevr. G. van der Wal (gwal@prisma-scholen.nl)
  • Mevr. M. Sapulete (msapulete@prisma-scholen.nl)

Vertegenwoordigers vanuit  de ouders Don Boscoschool:

  • Dhr. André van de Waart (awaart@zeelandnet.nl)
  • Mevr. O. van Bilzem (bilzem@hotmail.com)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Vanuit de medezeggenschapsraden van de vier scholen is de GMR gevormd. Zij bespreken zaken die raakvlakken hebben met alle scholen die onder SKOB vallen. De GMR is het overkoepelende medezeggenschapsorgaan van SKOB, waarin onderwerpen worden besproken die van belang zijn voor alle scholen.

De GMR is samengesteld uit ouders en personeel van alle betrokken scholen. Zij mag het bestuur van SKOB adviseren en bij sommige onderwerpen moet de GMR instemmen met het voorgenomen beleid.

Voor de GMR staat het gezamenlijk belang van de SKOB-scholen voorop.

In de besluitvorming worden de reglementen op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs gehanteerd.

De jaarlijkse begroting, het formatieplan, het jaarverslag en diverse beleidsnotities zijn belangrijke stukken om te bespreken.

De GMR van SKOB bestaat uit een afgevaardigde van de oudergeleding MR en een afgevaardigde van de  teamgeleding MR van iedere school. (Deze samenstelling is vastgelegd in een afvloeiingslijst. Na een periode van vier jaar is een lid aftredend en, voor wat betreft de oudergeleding, alleen herkiesbaar als de kinderen de school nog bezoeken.

  •